Tietosuojaseloste

Tämä on Kiinteistöhuolto Määttä Oy:n tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämä tietosuojaseloste. Tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 13.12.2019

 1. Rekisterinpitäjä
  Kiinteistöhuolto Määttä Oy
  Snellmaninkatu 19-21 D 16
  00170 Helsinki
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Marja Kankainen, puh. 0400 152 897, marja.kankainen@kiinteistohuoltomaatta.fi
 3. Rekisterin nimi
  Asukasrekisteri
 4. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
  Rekisterinpitäjä (Kiinteistöhuolto Määttä Oy) kerää asukkaiden valikoidut henkilötiedot henkilörekisteriin
  (= asukasrekisteri). Näitä valikoituja tietoja ovat asukkaiden nimet, syntymäajat, sisään- ja ulosmuuttopäivät sekä puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Tiedot kerätään pääsääntöisesti asukkailta itseltään. Kotitalouteen kuuluva henkilö voi ilmoittaa myös muiden samaan talouteen kuuluvien edellä mainitut tiedot. Joskus tiedot saadaan isännöitsijän tai edellisen huoltoyhtiön kautta. Tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi tietoja voidaan tarvittaessa kerätä ja päivittää viranomaislähteistä (maistraatti).
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/peruste
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/peruste on asukassuhde ja asukassuhteesta johtuvien tehtävien hoitaminen taloyhtiöiden kanssa tehtyjen kiinteistöhuoltosopimusten mukaisesti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 6. Henkilötietojen sijainti, säilyttäminen ja suojaus
  Asukasrekisteri on tallennettu Kiinteistöhuolto Määttä Oy:n käyttämään AVUX-toiminnanohjausjärjestelmään. Järjestelmäntoimittaja on Kupari Solutions Oy. AVUXin SaaS-palvelimet niissä sijaitsevine tietoineen ovat järjestelmäntoimittajan mukaan heidän alihankkijansa Otaverkon suojatussa ympäristössä hyvin tietosuojattuina. Palveluissa oleva data pysyy järjestelmäntoimittajan vakuutuksen mukaan Euroopan (EU-alue) sisällä. Toiminnanohjausjärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Pyrimme takaamaan tietojen turvallisuuden niin hyvin kuin mahdollista. Pyydämme kuitenkin huomioimaan että mikään Internetin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto tai elektroninen tallennusmenetelmä ei ole sataprosenttisen aukoton.
  Asukassuhteen päättyessä asukkaan tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista huoneistokohtaisten asioiden mahdollisen selvitystarpeen kannalta. Järjestelmäntoimittajalla on kehitteillä automatisoitu tietojen poisto järjestelmästä määrätyn ajan kuluessa henkilön poismuuttamisesta. Otamme tämän ominaisuuden käyttöön heti kun mahdollista.
 7. Tietojen luovuttaminen ja siirto
  Asukkaiden henkilötietoja saa käsitellä vain asukassuhteen hoitoa ja kyseisen asukkaan asuinhuoneiston huoltoa koskevissa asioissa. Nimi- ja yhteystietoja luovutetaan joskus tarpeen vaatiessa isännöitsijälle, urakoitsijoille (esim. sähkö- ja putkimiehet) työtehtävien hoitamista varten (yhteydenpito asukkaaseen, tietoja ei saa käyttää markkinointiin tms.). Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan pyynnön. Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Asukasrekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (ks.esim. https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet). Pyynnöt rekisteriin liittyvistä tarkastuksista, täydennyksistä, korjauksista, poistamisesta, tietojen käsittelyn rajoittamisesta, vastustamisesta jne. tulee esittää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.